Dicsőség a magyar nemzetnek, amely beteljesítette történelmével a Szent Korona programját!

 

 

Mindannyiunk egyéni és társadalmi lehetősége, hogy a közgondolkodásból kiragadtatva, megismerje a nemzet történelmét. Ha már idáig eljutott, akkor bizton állíthatom, hogy ettől fogva már úgy fogalmaz: üdvtörténelmét.

Bár valós történelmünk több tízezer éves, - vagy inkább több százezer, - mégis 2015 időpillanatából nézve, a nemzet számára a leginkább kiemelt időintervallum az nem más, mint amely felöleli a Magyar Szent Korona beteljesített üdvtörténelmét. Atilla királyunktól kezdve egészen a mai napig.

Én azt gondolom, hogy mai, aktuális politikai, gazdasági és főként társadalmi kérdéseinkre is ezt a kitüntetett kort, és a nemzetnél sokkal nagyobb civilizációs következményekkel járó példázatot kellene elsőként számba vennünk. Mert, hogy a mai kor közgazdasági, - vagy bármely más, - problémáira is elsőként szakrális válaszokat adott a fent említett üdvtörténelmi program!

Tehát én azt állítom, hogy a vállalt és beteljesített üdvtörténelmünk nem csupán nemzet szintű sors, - amit ismernünk és vállalnunk illik, mert tisztesség, gerincesség és spiritualitás is, - hanem egyben egy kész program is. Méghozzá olyan interdimenzionális program, ami ma is támogató jellegű az előttünk álló feladatainkhoz.

 

A közbéke érdekében

Találkoztam Botos László által kezdeményezett felhívással, amelyet elfogadott az MVSZ Elnöksége 2013. február 17-én, Budapesten is. Majd kihirdetve lett 2013. június 4-én, Versailles-ban, a trianoni békeparancs helyszínén is.

Tették mindezt azért, hogy a világ magyarságának és minden jóhiszemű embernek rendelkezésére bocsátják a trianoni és a párizsi békeparancsok elleni harchoz való segédeszközként. És csatolták a Trianon tarthatatlanságáról szóló felhívás angol fordítását, és arra biztatják tagjaikat és híveiket, hogy terjesszék azt minél szélesebb körben, és használják mindennapi vitáikban, valahányszor a trianoni békeparancs igazságtalanságát, tarthatatlanságát szeretnék bizonyítani. 

Először is köszönet és hála Botos Lászlónak, a kimerítő és időszerű munkájáért!

Az általa készített, Öt év van hátra (a 100. évig. amely után világszerte felszabadították a gyarmatokat. Megérjük-e mi is Trianon jóvátételét?) tanulmány, időszerű és fontos felhívás!

És egyetértek azzal a kijelentéssel is, hogy a közbéke érdekében Trianon hagyatéka tarthatatlan.

 

A Magyar Szent Korona programja

A fent leírtakon túl, mi, magyarok, akik évezredes történelmi jelenlétünkkel bizonyítottuk, hogy nem vagyunk sem részei, sem gyarmatai a világ azon hatalmainak, amelyek csupán lineáris gondolkodásúak. Mi interdimenzionális családból származunk, és a filozófiánk, a jogrendünk, a szokásjogunk és hitvallásunk is interdimenzionális. Ezt őrzi a nyelvünk is, amely mint betöltő program indítja gyermekkorunk során a gondolkodásunk, agyműködésünk szerkezetét. Mi a bennünk élő több dimenziós, vagy kvantum természetű világot éljük. Ezért vagyunk képesek nyelvünkkel kifejezni, a gondolkodásunkkal modellezni az egész Univerzumot!

Mások ezt Istennek hívják, és azt gyanítják, hogy van némi közünk az Istenséghez. Most nem ez a lényeg.

Mi a saját magunk számára ezt a képességünket szakralitásnak hívjuk. És életünk, történelmünk során is ennek nevezzük. Így jutunk el a Magyar Szent Korona valós, szakrális szerepéhez is.

 

Magyarország és a Kárpát-medence szakrális földrajzának kutatása révén vált előttem világossá, hogy a táj, - amiben él a nemzetünk, és ami helyszínt adott üdvtörténelmünknek, - egy magasan fejlett intelligencia által tervezett és épített. A kivitelezés nem sűríthető be egy rövid történelmi korba. Több tízezer év alatt jött létre! És ennyi idő alatt neveztük el településeinket, városainkat, hegyeinket is. Ettől függetlenül, az elnevezések pontosan követik a tervezést.

Ennek ékes bizonyítéka például, ha megvizsgáljuk a Szent György  nevű településeinket. Rárajzolva egy nagyméretű, nagyfelbontású térképre, az elhelyezkedésük rendszert mutat. Méghozzá négyzethálós struktúrát. Nagyjából hetven kilométerenként találjuk ezt a négyzethálós rendszert. Vízszintesen is, és függőlegesen is. Ez bárki számára ellenőrizhető. Nincs benne semmi spekuláció.

Aztán, ha további ismert szent neveinkkel ugyan ezt a vizsgálatot elvégezzük, hasonló eredményre jutunk. Csak a Szent György hálózathoz képest egyre kisebb távolságokkal és hálórendszerekkel.

Az egész Kárpát-medencét betölti ez a rendszer. 12 darab négyzetháló és 7 háromszögháló található. Csakhogy! A nevek (szentek, angyalok, stb.) mind megegyeznek a Magyar Szent Koronán található zománcképek eredeti alakjainak neveivel és a Korona képrendszerével is!

És hogy semmi kétségünk ne legyen arról, hogy a Kárpát-medence, a Szent Korona szakrális teste, még egy térképi azonosítással is szolgálhatok. Ugyanis ha tényleg így van, akkor valahogy ábrázolva van a tájban a keresztpánt is.

Igen, valóban: a Keresztúr nevű településeink rajzolata, rendszere eloszlatja az utolsó kétkedést is.

Tehát azt állítom, hogy a Kárpát-medence (egy nagy és egy kis kör sematikusan), az maga a Magyar Szent Korona szakrális teste!

Mert Magyarország, a Szent Korona országa!

Higgyük el, ami le van írva a saját okleveles hagyományunkban!

Ha ez így van, akkor az üdvtörténelmünk is más megvilágításba kerül. Ugyanis az üdvtörténelmünk főszereplője maga a Magyar Szent Korona! A nemzet pedig beteljesíti a Korona programját.

Miért gondolom ezt?

Mert a keresztúton, Jézus urunk tizenegyedik stációjában Jézust keresztre szegezik.

A magyar nemzet életében ez jelenti Trianont. Azonban itt lép be a Korona szerepe, a nemzet elé. Ugyanis nem a nemzetet, nem Magyarországot ítélik el és darabolják fel. Ez közvetlenül a Szent Korona ellen irányul!

Mert eleinte a nagyhatalmak által megrajzolt új határok alapján elcsatolandó területeken népszavazás döntött volna arról, hogy az adott terület marad, vagy kiválik Magyarországból. Pontosabban a Szent Korona közjogi és szakrális védőburka alól. Azonban a nyugati kormányok titkosszolgálatai jelentették, hogy ha népszavazásra kerül sor, akkor minden bizonnyal az ott élő nemzetiségek azt választják, hogy maradnak a Szent Korona országaként, annak közjogi és szakrális terében! Ezen információk birtokában mellőzték a népszavazás kiírását és nem történt referendum.  Mint ismert, a nagyhatalmak, jogellenesen és erőszakkal az ország szétdarabolása mellett döntöttek.

(ajánlott forrás: Jelenczki István: Égi Élő Igazság  / Kocsis István, 1 óra 11 perc.)

 

 

Nincs politikai megoldás

Trianon elsődleges hagyatéka az, hogy a háttérhatalom, a szándékai elérése céljából a kérdést a szakralitás világából átrakta a politika síkjára. Ma is ott tartja. Ezért, véleményem szerint ma is ezzel tudja manipulálni mind a nemzeti érzelműeket, mind a nemzetiségeket, mind a kormányokat. És manipulálja is!

Bár egyetértek mind Botos Lászlóval, mind a Magyarok Világszövetségével, - a megoldásra mást javasolnék.

Először is, a jelenlegi Európai és világpolitikai helyzetben nincs „megfelelő pillanat” arra, hogy jogi úton történjen bármilyen helyreállítás, kártérítés.

Európa a nyolcadik évében tart a súlyos gazdasági és egyben strukturális válságában. A vezető nagyhatalmak maguk is kárvallottai a pénzügyi válságnak, a hiányzó gazdasági növekedésüknek, a romló államháztartási hiányuknak, a munkanélküliségnek, a bevándorlásból eredő szociális és kulturális ellentéteknek, a kontinensen már jelen lévő terrorizmusnak. Nincs az a nagyhatalom, aki ne a saját kihívásaival törődne. Nekik nem szívügyük Trianon tarthatatlansága. Ha rangsorolást végezne valaki a nyugati államok vezető politikai rétegeiben Trianonról, valószínű, hogy a kérdés valahol csak a tízedik hely körül tartana.

És ha mégis napirendre tűznék a kérdést, ismerve az Európai joggyakorlatot, csak olyan döntés születne, amely minden esetben figyelembe venné az azóta létező nemzetállamok (politikai) igényeit. Azaz, a kérdést valójában visszautalná a feladóhoz, hozzánk. Oldjuk meg mi, egyezzünk meg mi az elcsatolt területek mai hatalmaival, és ha ennek ellenére mégis lenne megegyezés, akkor tudomásul venné és ratifikálná az EU.

Tehát szerintem Trianont nekünk, magunknak kell megoldanunk, mert helyettünk nem fogja megoldani senki!

Ha figyelembe vesszük a kialakult nemzeti államokat, azok gazdasági-, politikai-, katonai erejét, - a probléma nem oldható meg politikai síkon. Beleértve a nemzetközi bírósági eljárásrendet sem. És nem oldható meg erővel sem.

 

 

Szakrális megoldás

A legelső pont, amiből ki lehet indulni: csak mi tudjuk megoldani.

A második: csak az elcsatolt területeken lévő nemzetállamok (civil) bevonásával és egyetértésével.

Ha az eddigi felhívásokat és beadvány tervezeteket nézem, mindegyik olyan megoldást kér, ami ellentétes a nemzetállamok érdekeivel, szándékával. Sőt, inkább fenyegető hangnemű és egy külső, harmadik fél közbenjárására és remélt döntésére bazírozik.

De nincs ilyen harmadik fél! (még Putyin sem az…)

Én azt javaslom, hogy Trianonról nekünk, közvetlenül azokkal kell leülnünk tárgyalni, akik most az elcsatolt, új nemzetekben élnek. Viszont semmi esetre nem politikai szereplőkkel!

Létezik már Szlovákiában, Csehországban is egy olyan civil társadalmi réteg, akik szintén kiábrándultak a politikai rendszer hatalmi struktúrájából. Sőt, már közös, föderációs folyamatok is elindultak a civil szerveződések között, több nemzet szintjén!

Én azon ma élő, értelmes és becsületes (szlovák, cseh, stb) és spirituálisan tájékozott és igényes réteget keresném és szólítanám meg, akik értik a Szent Korona szakrális és üdvtörténelmi szerepét. Mert vannak ilyenek. Másodsorban tájékoztatnám ezeket a köröket a Szent Korona üdvtörténelméről, szerepéről, a saját nemzetiségi nyelvükön.

Ha a mai spirituális emberek, megvizsgálják, hogy nagyapáik, dédapáik miért ragaszkodtak a Szent Korona szakrális védelméhez és az alatta való élethez, - megérthetik ennek a ma aktuális értékét! És ha megértik, - és egybe esik a létező civil mozgalmak céljaival, - nagy esély van rá, hogy képesek felismerni és választani azt újra.

Tehát amit a civil mozgalmak keresnek: gazdasági-, politikai- és vallási autonómia. Az autonómiák rendszere kezdve a településektől a kis nemzetállamokig. Az autonómiák együttműködése egy konföderációs elv mentén.

Amit a Szent Korona, a maga történelmi tanával, alkotmányával, egyensúlyával biztosítani tud, az ugyan ez. Csak még a teljes szakrális védelemmel együtt!

 

Kritikus tömeg

Mindez a felismerés a nemzetiségek saját szintjén, csak akkor fog társadalmi méretű változást elindítani, ha az adott nemzet szintjén elér egy kritikus tömeget. Általában egy közösség gondolkodásának megváltoztatásának elindításához elég a közösség tagjainak az egy százalékának a sikeres kommunikációja és hatása. Tehát nem elérhetetlen a cél.

Valóban igaz az, hogy van öt évünk arra, hogy a századik évfordulót hogy érjük meg. A háttérhatalomnak szánt válaszunk, akkor lenne valójában ütős, ha olyan megoldást találunk, amiben a korábban általuk és szándékosan létrehozott  „ellenségeinkkel”együtt, azokkal egyetértésben lépnénk túl Trianon árnyékán.

 

Én inkább hiszek a szakrális megoldásban, mint fizikai-, politikai legyőzésekben. A feladat erővel nem oldható fel, mert csak további, és még súlyosabb következményeket generálna.

Én inkább hiszek abban, hogy egyre több magyar testvérünk ismeri fel a Magyar Szent Korona üdvtörténelmi szerepét. Benne Trianon kifordított stációját.

Én inkább hiszek abban, hogy Szlovákiában is élnek olyanok, akik szintén képesek mindezt felismerni. És önként választani a Szent Korona szakrális és alkotmányos, uram bocsá, konföderációs értékét.

Így számunkra a feladat nem az, hogy képesek vagyunk-e felismerni a saját üdvtörténelmünkben a Szent Korona primátusát. És ebből eredően, Trianon kifordított, - politikai síkon manipulált, - hagyatékát.

A mi számunkra a valódi kihívás az, hogy képesek leszünk-e „beengedni” a Szent Korona intézményébe más nemzetiségeket, más nemzeteket?

Látva a korábbi évtizedek Trianon kultuszát, - ez lesz a legnehezebb.

Mégis ezt tartom elsődlegesen megoldhatónak, minden más ígérettel, erővel vagy politikai szólamokkal szemben.

A személyes kihívásom ebben a kérdésben az, hogy itthon, Magyarországon lesz-e érdemi válasza, következménye, folytatása a felismerésemnek?

Mert e nélkül nincs következő lépés. Még ha mások (határon kívüliek) esetleg felismernék és megértenék a lényegét is.

Van-e Magyarországon olyan férfiú, aki képes szakrális mintával maga mellé állítani a kritikus tömeget?

 

 

 

 

Bemutatkozás:

Nagy Gábor vagyok. Egy Bakonyi kistelepülésen élek. Alapítója és tagja vagyok a Szkíta Nemzetiségi Önkormányzatnak. Szakrális földrajzzal foglalkozom. Ebből született a Kárpát-medence a Magyar Szent Korona szakrális teste tanulmány.

Korábban részt vettem a Magyarok Szövetsége mozgalomban. Nyolc évig szolgáltam a közéletben, öt évig voltam polgármester.

Hiszek egy szakrális fordulatban. Ennek eredményeként hiszek Magyarország, és minden, a Szent Korona alá tartozó nemzet felemelkedésében. Hiszem, hogy ezt még megérhetem.

 

Németbánya, 2015. január 10.