Megértés

 

 

A megértés nagyok sok szintje létezik. Megtapasztalnunk, csak a saját tudatállapotunk függvényében lehet. Csak arra vagyunk képesek, hogy a pillanatnyi megértésünk alapján lássuk a világot. Amit nem értünk, az szinte nincs érzékelhető módon jelen az életünkben. Sem az egyéniben, és sem a kollektív, társadalmi életünkben.

Amikor hiányzik valami a társadalomból, - amit megint csak egyénileg tudunk megfogalmazni elsődlegesen, - az azt jelenti, hogy nem értjük a működését, a szükségszerűségét és főként az aktualitását.

Ma a spirituális értékrendű, és nemzeti hitvallású emberek olyan társadalmi struktúrára, alkotmányra, technológiára és életre vágynak, - ami jelenleg nincs jelen az alkotmányos állam lehetőségeiben. Tudom, lehet arra hivatkozni, hogy persze, a háttérhatalom nem engedi, sőt üldözi és pusztítja az ilyen törekvéseket…

Igen, ez így van. De nem ezért nincs még jelen a fenti értékrendű társadalom megnyilvánulása. Elsősorban magunk miatt nincs. Azért, mert valójában alig értjük a Teremtés alapműködését és a saját hatalmunkat sem. Ebből kifolyólag csak az fog megtörténni velünk, amit képesek vagyunk megérteni!

Ahhoz, hogy közelebb jussak a saját megértésem magasabb szintjéhez, tovább fogom vizsgálni az általam elérhető és jelen lévő összefüggéseket. Ehhez hívom társul most az olvasót is. Ha tetszik neki, - mert képes Ő is a megértésre, - olvassa nyugodtan. Ha nem érti, valószínűleg nem is fogja kedvelni. Így függ össze az érzelem az intelligenciával….

 

Isten és a gonoszság

Kezdjük a legelsővel, és egyben a legfontosabbal. Ha a Teremtő létét és hatását megértjük, ebből a mi világunk is érthetőbbé válik. Elsőként idéznék Cobra nevű szerzőtől:

A Forrás egy univerzális tudatmező, az Egy. Nem volt első ok. Az Egy mindig létezett és mindig is létezni fog – nem volt kezdete. Az Elsődleges Teremtő maga a Forrás, az a tudatmező, ami egyes részeit kivetítette magából az Elsődleges Anomáliába, hogy megértse és megfejtse azt. Az Elsődleges Teremtő nem ítélkezik. A Teremtő szó sem teljesen pontos, mert a Forrás valójában nem teremt, hanem interakcióba lép. Szikrákat vetít ki a saját tudatából az Elsődleges Anomáliába és ennek a két ellentétes elemnek a fúziója teremti magát a teremtést.

 Az Elsődleges Anomália folyamatos. Ez egy véletlenszerű funkció, ami cél nélkül van jelen. Mindenféle kiváltó ok és cél nélkül létezik, ugyanis ez az egyetlen mód, amiben az Elsődleges Anomália létezni tud. Önmagában véve nem negatív, de ha a szabad akarat kölcsönhatásba lép az Elsődleges Anomáliával, akkor erős hajlandóságot mutathat a gonoszság és negativitás irányába, ugyanis az Elsődleges Anomália soha nem kapcsolódott a Forráshoz.

 Az abszolútum alapvetően nem egyenlő a Teremtővel. Az abszolútum ugyanis nem lett megteremtve, az mindig is volt, jelenleg is létezik és mindig is lesz. Nem volt teremtés az Elsődleges Anomália előtt. A Lehetőség cél nélkül jött létre. Ez egy véletlenszerű funkció kirobbanásával keletkezett, és valójában egy anomália, a két dolog (vagyis az Abszolútum és a Lehetőség) pedig logikailag egymás ellentétei. Két nagyon erős, de egymással ellentétes erő, és a közöttük lévő feszültség teremtette magát az Univerzumot.

 

A teljes cikk itt olvasható: http://goodethungary.blog.hu/2016/04/24/anomalia_es_a_forras_gondolatok_az_univerzumrol_es_teremtesrol#more8649168

Tehát a Forrás és a gonoszság kapcsolatát, úgy értelmezi, hogy ez két, különálló létező. Azaz, a sötétség és a fény, nem ugyanannak a Forrásnak a részei! Ez már alapvető teológiai alap, ami más, mint a zsidó-keresztény teológia.

A következő állítás szerint, az Univerzum, - amit mi akadémiai tudománnyal kutatunk, és benne élünk, - a Forrásnak és az elsődleges anomáliának az interakciója. Az Abszolútum és a Lehetőség interakciója. Ugyanakkor a két, elsődleges erő beazonosítása is. Az Univerzumot két, ellentétes erő tartja fenn. Ez nyilvánul meg az elemi részecskékben, az anyagban is.

Az Abszolútum, egyben a tudatmező, vagy egyszerűen a tudat. Ez képes kivetíteni magát az elsődleges anomáliába. Hogy megértse azt. Szikrákat vetít ki magából a tudat. Ez ismerős, mint Isteni szikra. És az eredmény, mint interakció létezik, ami nem teremtés. Az interakciót tekinti a teológia teremtésnek, benne a különböző síkokkal, terekkel, idővel, élőlényekkel, égitestekkel.

Tehát, amiben élünk, - ameddig a szemünk és a műszereink ellátnak, - teljesen független a Forrástól, abban az értelemben, hogy a Forrás nem függ az interakciótól. Fordítva pedig, az interakció a Forrástól függ.

A hagyományos teológiában tanított eredendő bűn fogalma tehát, itt érvénytelen. Az elsődleges anomália, önmagában nem jelent gonoszságot, így bűnt sem! Csak, ha a szabad akarat kölcsönhatásba lép vele, akkor mutat hajlandóságot a gonoszság irányába. Igaz, ez megnyilvánulhat az interakcióban, azaz az Univerzumban. A Forrás szándéka, hogy megismerje az anomáliát, biztosítja az „üzemanyagot” a kivetülő szikráknak, a folyamatos újbóli megjelenésükre. Tehát állandóan szikrák vetülnek ki. Ezek, mint a tudat kivetülései, önálló tudatállapotokként képesek értelmezni önnön létüket. Akár mint emberek, de akár mint égitestek vagy szubatomi részecskék is.

Maga a kivetülés tehát nem jelenti az eredendő bűnt. És az interakció sem az! Ebből a nézőpontból könnyebb megérteni Jézus Urunk tanítását is, amikor arról beszél, hogy nincs bűn.

Visszatérve az interakció kezdetére, - a véletlenszerű funkció kirobbanását követően, - érthetővé teszi az Univerzum keletkezését is. Tehát nincs nagy bumm. Kicsi se.

„A teremtés mindig interakcióban van az Elsődleges Anomáliával, és tulajdonképpen lassan átalakítja az Elsődleges Anomáliát. Az univerzumban minden egyes tudatos cselekedet átalakítja az Elsődleges Anomália egy-egy aspektusát. Ez egy folyamat, amely az univerzum születése óta zajlik.

 Az Elsődleges Anomália végül beolvad majd az Egybe. Amikor ez megtörténik, az Egy lesz minden, ami valaha volt. Nem lesz többé szükség több teremtésre.”

 

A lényeg tehát, hogy törekedjünk arra, hogy mindenben tudatosak legyünk. Mert ettől alakul át az elsődleges anomália. Nyilván ezért tesz meg mindent a háttérhatalom, a kollaboráns intézményeivel és vazallusaival, hogy ez ne sikerüljön, vagy lelassuljon. Ez a dolguk.

Választási lehetőségünk van, abban, hogy mire figyelünk. Azaz, minek adunk energiát. Ha a polaritásra figyelünk, - és hagyjuk magunkat a politikai, pénzügyi, társadalmi hisztériákra reagálunk, - akkor magát a polaritást erősítjük. Kollaboráns bankárként is, és tüntetőként is. Tudom, a hétköznapi életünk során nekünk is szükségünk van élelemre, munkahelyre, devizakölcsönre, fogorvosra. Azonban nem mindegy, hogy ezek eszközök csupán, vagy célokká válnak. Ez alapvetően megint csak értelem, azaz intelligencia kérdése.

Mivel a szikrák kivetülése folytatólagosan állandó, a szikrák saját tapasztalatuk tükrében különböznek egymástól. Akinek több a tapasztalata, annak a saját tudatállapota más nézőpontot képvisel. Ők nagyobb összefüggéseket képesek felismerni, és a tudat magasabb szintű összerendezettsége nyilvánul meg bennük. Nyilván az illúziók is kevésbé hatnak rájuk. A társadalom nem homogén. Az interakcióban kivetült szikrák, mint változó tudatállapotok sem homogén közeg. Így, a kollektív megvilágosodás matematikai esélyei nagyon elenyészőek. Ezért hiábavaló elvárni egy többségében ma még kevésbé tudatos társadalomtól, hogy nagyobb tudatosságot érjen el. Azaz, szakrális társadalmi rendre váltson.

A vallások által kifestett sátán és gonosz képeslapok pont arra jók, hogy elvonják a figyelmet a saját tudatosságodról, és érzelmi alapon váltson ki válaszreakciókat. Ezzel tartják fenn a polaritást, és az interakció létét.

A Forrás mindig létezett, nem volt kezdete, és nem lesz vége. Az interakció viszont időben létezik. Ezért nehéz megérteni a Forrás viszonyát, a mi időszámításunkhoz képest is. A kvantumfizika megállapította, hogy az atomokat alkotó szubatomi részecskék, nem állandóan vannak jelen a térben. Egyszer itt van, aztán ugyan ennyi ideig nincs.

 

A dualitás célja

A Forrás tudatának kivetüléseiként vagyunk jelen, mint emberek és önálló tudatállapotok a tudat részeiként. Az egész célja az, hogy átalakuljon az elsődleges anomália. Azonban azok, akik a polaritás fenntartásában érdekeltek, kitaláltak egy évezredes mesét. Ez pedig a sötét legyőzése a fény által. Főként vallási alapon és felhatalmazással az elmúlt ezer év során milliókat öltek meg, ennek a programnak a keretében. Ma már egyidejűleg több síkon irányítják ugyanezt a programot. A politikai szintér ugyan ezért született. Mindig van elegendő filozófia, logika és érdek a manipulációhoz. De ugyan ez zajlik a sporteseményeken is…

Egy magasabb nézőpontból látható, hogy a „jó és a rossz”, - mint abszolútum és lehetőség, - mint természetes ellentétek, kölcsönös függőségben léteznek. Ha nem így volna, nem lenne Univerzum, nem lennél Te sem!

A szikrakénti kivetülésünk, azaz a jelenlegi létünk valódi célja tehát nem a jó győzelme a rossz felett, hanem az ellentétek meghaladása és egy új tudat megteremtése, amely képes fenntartani az Egységet a fény és a sötétség jelenlétében.

Erre adott példát Jézus Urunk. És ez a kor, - a várt második eljövetel, - épp erről szól. Létre tudunk-e hozni új tudatosságot az Egységben?

Voltaképp ezzel teremtjük meg azt, ami még eddig nem létezett. Ez a Krisztus Tudat.

A társadalom nyolcvan százaléka úgy tűnik, hogy ragaszkodik valamely polarizált szerepköréhez. Ő szeretne továbbra is jobboldali vagy baloldali lenni. Szeretne továbbra is kizsákmányoló vagy áldozat lenni. Az egó ragaszkodik az elért hatalmához, mindaddig, míg a tudatosság fölé nem emeli hordozóját rajta.

Azonban van egy könnyítés a folyamatban. Az új tudatosságot, magával a keresés folyamatával teremtjük meg. Tehát ha már megfogalmazódik a keresés igénye a többségben is, az önmagában teremti meg a tudatosságot hozzá. A kérdés csak az, hogy ezt kiváltsuk a társadalomból, milyen marketing szükséges ehhez?

Aki ma is szenved, annak elég jó inspiráció a szenvedés élménye, amely képes kiváltani a keresés igényét. Egy ilyen évezredes út, minta, a buddhizmus is.

Aki haszonélvezője a korrupt hatalmi rendszernek, az tűzzel-vassal fog küzdeni ez ellen. Sőt Te ellened is, hisz annak lát, aki meg tudja fosztani Őt a jelenlegi és jövőjében elvárt profittól. Az alacsonyabb tudatosságából eredően Ő még nem képes felismerni és megérteni az Egységet, mint értéket. Az Egység, számára a megadást, az önkéntes fegyverletételt jelenti.

Tehát attól függ minden, hogy milyen módon tudjuk kiváltani a keresés igényét a társadalomból, és nem attól, hányan megyünk el tüntetni vagy „gyűlni”.

 

Ahogy az elején írtam, a hiánya valaminek, mindig abból ered, hogy nem értjük a működését. Nem látjuk az összefüggéseket. A tudat új állapota is a megértésből fakad. Viszont elérésének első állomása a keresés. Ehhez viszont minden lehetőség, - mint az elsődleges anomália, - jelen van!!!

Különben én sem érhettem volna el. Használjátok ki a két erőt. Tudd, hogy a Forrás részeként vagy itt. És tudd, hogy az elsődleges anomália jelenlétéből adódó lehetőséggel rendelkezel! Indulj az útra!